دکتر رحمت‌علی صابری حقایق

/

سرگروه تیم مشاوره و کوچینگ سرمایه‌گذاری
متخصص مدیریت سرمایه و برنامه‌ریزی
دكترى مدیریت بازرگانى،مدرس و عضو ھیئت علمى رسمى قطعى دانشگاه از سال ۱۳۷۹
• ۳3 سال حضور مستمر در فضاھاى كسب و كار بعنوان سرمایھ گذار
• داراى ۲۰ سال تجارب متنوع سمت ھاى مدیریتى اجرائى و مشاوره در حوزه ھاى دانشگاھى، صنعت و تجارت
• مدیر واحد تولید كننده نمونه استانى سال ۸٤
• مدیر واحد صادر كننده نمونه استانى سال ۸٥
• مشاور نمونه سال ھاى ۸۷ و ۹۱ منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت
• استاد نمونه سال ھاى ۸۸ ،۹۰ و ۹۲ دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی
• دارای 16 تقدیرنامه کشوری جھت افتخارات کسب شده علمی، پژوھشی ، فرھنگی، درآمدزائی و توسعه در مجموعه تحت مدیریت طی سال ھای 1392 الی 1397
• منتخب به عنوان یکی از 5 رئیس شورای نظارت و ھماھنگی برتر سما در سطح کشور
• منتخب به عنوان موفق ترین مدیر برگزاری آموزش ھای تخصصی و مھارتی کوتاه مدت در سطح کشور
• مجرى و ھمكار 35 طرح پژوھشى كاربردى در سطوح استانى، ملى و بین المللى در حوزه ھاى برنامه ریزى استراتژیك و بازاریابى
• راھنمائی،مشاوره و داوری بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد در حوزه ھای مختلف مدیریت بازرگانی و دولتی از سال 1391 الی 1398
• عضو گروه تدوین برنامه استراتژیك آموزش فنى و حرفه اى كشور تونس در انستیتو آموزشى پژوھشى AGYA آلمان از ۲۰۱۸
• مخترع مشترك نرم افزار مدل برنامھ ریزى استراتژیك فردى(برنامه زندگى ایرانیان)
• مؤلف ٥ كتاب در حوزه ھاى برنامه ریزى و تحول
• داراى بیش از ۲۰ مقاله معتبر ملى و بین المللى