پرژوه های کاربردی تقاضا محور برای سازمان ها نظیر:
  • طرح های تحول سازمانی
  • تحقیقات بازار
  • عارضه یابی سازمانی
  • ارزیابی عملکرد.