مهندس مهدی حسین جانی

مشاور بازارهای مالی بین المللی (فارکس)

۱ – رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه
اجتماعی استان گیلان
سازمان/نهاد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
آغاز همکاری از مرداد ۱۳۹۵
۲ – کارشناس تحول اداری و بهره وری
سازمان/نهاد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
آذر ۱۳۹۳- مرداد ۱۳۹۵
۳ – کارشناس تشكیل و نظارت بر توسعه کارآفرینی
سازمان/نهاد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
مهر ۱۳۹۳ – آذر ۱۳۹۳
۴ – کارشناس بازار کار و اشتغال
سازمان/نهاد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
دی ۱۳۸۶ – مهر ۱۳۹۳
۵ – نماینده موسسه کار تامین اجتماعی

سازمان/نهاد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
آغاز همکاری از شهریور ۱۳۹۴
۶ – دبیر کمیته آموزش و پژوهش موسسه کار و تامین اجتماعی
آغاز همکاری از ۱۳۹۴
۷ – دبیر شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان
آغاز همکاری از ۱۳۹۳