مهندس محمد رضا کارگر

کارشناس ارشد مالی

۱ – راه اندازی و مدیریت اجرایی سیستم مالی اداری صنایع غذایی میخوش گیل
۲ – راه اندازی و مدیریت اجرایی سیستم مالی اداری شرکت زیبا ساز گیل(مبلمان خانگی)
۳ – راه اندازی و مدیریت اجرایی سیستم مالی اداری صنایع چوب طراحان(مبلمان اداری)
۴ – راه اندازی و مدیریت اجرایی سیستم مالی اداری فروشگاه مبلمان آسیا، مسعود، پارس، کشاورز
۵ – راه اندازی و مدیریت اجرایی سیستم مالی اداری شرکت ترابری فرزانه راه گستر
۶ – راه اندازی و مدیریت اجرایی سیستم مالی اداری شرکت ساختمانی پیک
۷ – راه اندازی و مدیریت اجرایی سیستم مالی اداری شرکت فنی و مهندسی پویشگران فرانگر
۸ – نظارت و انجام بیش از ۵۰۰ طرح توجیهی (امکان سنجی) اقتصادی