غلامرضا کریمی

حوزه صنعت و تولید

مشاور شرکتها و واحدهای تولیدی در زمینه بهبود بهره وری امور کارخانه در حوزه های ساخت،راه اندازی ماشینآلات، فنی ، تولید ، منابع انسانی از سال ۱۳۸۰ تا کنون 

۲- نماینده تام الاختیارمدیر عامل جهت ایجاد شبکه بازرگانی و توسعه محصولات جدید صنایع غذائی میخوش گیل ۹۳ الی ۹۴ 

۳- عضو هیئت اجرائی و مدیر واحد مهندسی شرکت پویشگران فرانگر از سال۹۲تا کنون 

۴-مدیر کارخانه شرکت نوین سخت فلز کاسپین (وابسته به گروه لاستیک سازی گیلان) بمدت دو سال ۱۳۹۰ الی ۹۱ 

۵-نماینده تام الاختیار مدیر عامل در شرکت تیمن (چای رفاه لاهیجان) بمدت یکسال ۱۳۹۰ 

۶- مدیر کارخانه صنایع غذایی میخوش گیل از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸