مهندس حمیدرضا رسولی

مشاور ارشد سرمایه گذاری بورس

کارمند دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۵ تاکنون
– مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
– مسئول کارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
– مسئول کارگزینی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
– دبیر کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
– مسئول کارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳
– مسئول کارگزینی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳
– دبیر کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳

نماینده مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی کشور جهت نظارت در برگزاری آزمون های سراسری کارشناسی ،
کاردانی و آزمون پزشکی سال های مختلف با حکم ریاست محترم مرکز آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای
لاهیجان، لنگرود و تالش