• مدیریت سرمایه، استفاده از تکنیک های علمی برای افزایش قابل توجه سرمایه اولیه فردی یا سازمانی در کمترین زمان ممکن است.
  • بهترین ترکیب سرمایه گذاری در سطح فردی با مشخصاتی نظیر سن، شخصیت، هدف های زندگی و اولویت ها تعیین شده و در سطح سازمانی، چشم انداز، اهداف و استراتژی ها تعیین کننده هستند.
  • امنیت سرمایه، کسب بالاترین سود، حفظ ارزش پول و قابلیت نقد شوندگی در زمان نیاز، اولویت اصلی این روش است.
  • ترکیب سرمایه گذاری در ایران به جز کار اصلی هر فرد یا سازمان، غالبا در کسب و کارهای دیگر، املاک، بورس، طلا و ارز سپرده تعیین میشود.
  • و کلیدی ترین نکته مدیریت سرمایه آن است که در هر زمان، سبد سرمایه فرد یا سازمان در کدام بازار سرمایه گذاری شده تا بیشترین بازده و کمترین خطر را داشته باشد.