دکتر علیرضا فرخ بخت فومنی

سرگروه تیم بازاریابی

دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی
مشاور مدیر کل اتکا استان گیلان
مدیر داخلی شرکت شکوفه موتور گیلان
مدیر بازرگانی شرکت خاتون گیلان
مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
موسس و مدیر عامل شرکت پویشگران فرانگر
موسس و مدیر عامل شرکت میخوش گیل
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
دبیر اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان گیلان
معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
عضو هیات مدیره صنایع شیر گیلان
مدیر بازاریابی شرکت گوشتین خزر
مجری طرح تحقیقاتی تحت عنوان وضعیت سیستم اموزشی در صنایع استان گیلان
مجری طرح تحقیقاتی ساماندهی بازار محصولات کشاورزی شرکت های تعاونی در جهت توسعه بازاریابی و صادرات در سطح ملی
مجری طرح تحقیقاتی بررسی مشاغل صنعتی جهت طراحی اموزش موثر
مجری طرح تحقیقاتی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای با بازار کار استان گیلان
مجری اصلی طرح تدوین راهبردهای توسعه تجارت خارجی استان در برنامه پنجم
مجری طرح برنامه استراتژی بازاریابی صنایع غذایی میخوش گیل