آموزش های تخصصی کاربردی برای سازمان های صنعتی و تجاری خصوصی و دولتی بر اساس توانمندی های اجرایی تیم و استادان خبره عملیاتی